എയർടാക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്കി മൗസ് സിലിണ്ടർ ട്യൂബ്